Roti Roti 東京ドーム

Tokyo-Dome,Tokyo

direction : Katami Ichiro
design : Shigeta Katsunori

photgraph by
Ishikawa Moto