KINOKUNIYA entree/KINOKUNIYA vino kitchenキノクニヤアントレ/キノクニヤヴィノキッチン アトレヴィ三鷹

Mitaka,Tokyo

photgraph by
Ishikawa Moto